Contact

  • email: xirong AT ruc.edu.cn
  • phone: +86 (0)10 6251 4562
  • post: School of Information, Renmin University of China, No. 59 Zhongguancun Street, Beijing 100872, China